Privacyverklaring

Better B.V. , gevestigd aan

Landkaartje 8 Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.bettertoday.nl

Better B.V.

Landkaartje 8 Rijen

 

Maja Visser – van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Better. Zij is te bereiken via info@bettertoday.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Better verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website en/of in de app

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Better verwerkt vanuit de app de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Gemoedstoestand

– Medicatie

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Better verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Better analyseert jouw gedrag in de app en de website om daarmee de app en de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Better bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het live gaan van een volgende release van de app worden de verzamelde data vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Better verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Anonieme data kunnen gebruikt worden voor presentatiedoeleinden met (mogelijke) samenwerkingspartners.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Better blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Better gebruik van functionele cookies en geen gebruik analytische cookies, tracking cookies of vergelijkbare technieken bij gebruik van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bettertoday.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Better zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Better wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Better neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De data worden opgeslagen in een beschermde, niet publiek toegankelijke database. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bettertoday.nl