Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today

Laatste aanpassingen op 1 maart 2022

Better Today (“Better Today”, “wij”, “ons”) levert producten en diensten die mensen met een chronische ziekte stimuleren in het nemen van meer zelfregie om zo hun gezondheid en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Wat fijn dat je deze producten en diensten gebruikt of wilt gaan gebruiken. Wees je ervan bewust dat, wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten, je expliciet instemt met deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today (“Algemene Voorwaarden”). Lees deze Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 – Definities

 1. Applicatie: het Digitale Buddy platform: de Website en de beschikbaarheid van functionaliteit via apps;
 2. Appstores: de door derden beschikbaar gestelde plaats waar apps beschikbaar gesteld worden en kunnen worden gedownload (iOS of Android);
 3. Diensten: het ter beschikking stellen van de Applicatie, Data en Onderhoud van de Applicatie;
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today, tezamen met de documenten die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd;
 5. Gebruiker(s): mensen aan wie Better Today de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Applicatie en Dienst en welke hiervoor een gebruikersaccount hebben aangemaakt voor de Applicatie;
 6. Partners: organisaties waarmee Better Today samenwerkt, bestaande uit Stichting BETTER Today Lifestyle, patiëntverenigingen en universiteiten alsmede commerciële organisaties welke de doelstellingen van Better Today onderschrijven en die Applicaties en Diensten aan Better Today beschikbaar stellen of gebruik maken van de Diensten van Better Today.
 7. Partijen: Better Today, Gebruikers en Partners gezamenlijk;
 8. Data: alle door de Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Better Today en/of door haar aangewezen derden – in de Applicatie ingevoerde gegevens, content en informatie;
 9. Servicedesk: de servicedesk van Better Today waar de Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag (behalve op nationaal erkende feestdagen) terecht kunnen met vragen over de Applicatie. De servicedesk reageert zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, ondersteunt de Gebruiker(s) zo goed als redelijkerwijs mogelijk is;
 10. Onderhoud: het onderhoud dat door Better Today wordt verricht ten aanzien van de Applicatie, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Servicedesk;
 11. Website: de website van Better Today https://bettertoday.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de toegang tot onze onze Applicatie en de Dienst.
 2. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden vind je altijd op onze Website https://bettertoday.nl, waar je ze ook kunt downloaden en printen. Wij sturen deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker toe per e-mail. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, dan mag je onze Applicatie en Diensten niet gebruiken.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, stellen wij de gebruiker hiervan op de hoogte via onze Applicatie en Website.

Artikel 3 – Gebruik

 1. In het kader van het gebruik van de Applicatie en de Diensten krijgt iedere Gebruiker de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker mag deze in geen enkele situatie aan anderen beschikbaar stellen en houdt de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie geheim.
 2. Wij hebben het recht het account van een Gebruiker te blokkeren. Dit doen wij als blijkt of als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts van Gebruiker in strijd wordt gehandeld met de wet, de Algemene Voorwaarden of de in de Algemene Voorwaarden genoemde documenten.
 3. Wij hebben het recht om de Applicatie en Diensten of een deel daarvan tijdelijk of voor altijd stop te zetten indien dit naar ons idee in het belang is van een of meer van de Partijen. Een gedeeltelijke stopzetting wordt gecommuniceerd in de Applicatie en op de Website. Een volledige stopzetting wordt gecommuniceerd op de Website.
 4. Zodra de Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden dient de Gebruiker Better Today daarvan direct op de hoogte stellen. Dit onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om zelf doeltreffende maatregelen te treffen op zo kort mogelijke termijn, waar onder het veranderen van het wachtwoord.
 5. De Applicatie bevat links naar websites of applicaties van derden. We spreken zover mogelijk met deze partijen af dat ze eenduidige waarden en normen hanteren als Better Today. Better Today heeft hier echter geen controle over. Better Today kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, privacy policy en algemene voorwaarden van deze websites en applicaties.

Artikel 4 – Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij zorgen dat de Gebruiker de Applicatie en Diensten zo veel mogelijk kan gebruiken. Wij spannen ons in om de Applicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Als er technische redenen zijn die het gebruik beperken, doen we er binnen onze mogelijkheden alles aan om deze op te lossen. Doordat wij de Applicatie beschikbaar stellen via Appstores zijn wij afhankelijk van de snelheid van goedkeuring van onze Applicatie door deze Appstores. Hierdoor kan het meerdere dagen duren voordat een functioneel of technisch probleem is opgelost.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de Website en de gebruikte informatie in de Applicatie (gedeeltelijk) buiten werking te stellen voor (gepland) onderhoud. Een melding hiervan wordt opgenomen in de Applicatie en op de Website. Alleen in noodgevallen kunnen wij (logischerwijs!) geen kennisgeving vooraf geven.
 3. In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Applicatie, kan de Gebruiker contact opnemen met de Servicedesk welke beschikbaar is via de Applicatie. De Servicedesk spant zich in de vragen van de Gebruiker binnen drie (3) werkdagen zo goed mogelijk te beantwoorden.
 4. Gebruiker stelt Better Today zo spoedig mogelijk op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Applicatie, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Applicatie. Gebruiker doet dit via de email op tips@bettertoday.nl of via de Servicedesk.
 5. Wij behouden ons het recht voor de Applicatie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 6. Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan dat de Diensten en Applicatie naar behoren functioneren. Wij staan er niet voor in dat de Diensten en/of Applicatie die aan de Gebruiker ter beschikking staan foutloos zijn, zonder tekortkoming zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Als deze niet naar behoren functioneren wordt Gebruiker gevraagd om dit te melden via de email op tips@bettertoday.nl of via de Servicedesk.
 7. Better Today doet er binnen haar mogelijkheden alles aan dat alle Data van haar Gebruikers(s) voor de Gebruiker(s) beschikbaar te hebben. Better Today is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Data bij haar Gebruiker(s), noch is Better Today in een dergelijk geval gehouden herstelwerkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 5 – Beveiliging

Wij hechten zeer groot belang aan de veiligheid van de Applicatie en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om een zo hoog mogelijke graad van veiligheid en beveiliging te hanteren. Wij nemen in ieder geval de volgende maatregelen:

 1. wij beveiligen de netwerkverbindingen met TLS (Transport Layer Security), of een vergelijkbare technologie, zodat we Data altijd veilig van en naar het betreffende apparaat versturen;
 2. wij beveiligen persoonsgegevens van de Gebruiker in lijn met de ISO 27001 norm;
 3. wij geven maar een beperkt aantal Better Today teamleden toegang tot de opgeslagen Data;
 4. wij hebben in al onze contracten met medewerkers en partners een geheimhoudingsverklaring opgenomen;
 5. wij slaan extra gevoelige persoonsgegevens, zoals wachtwoorden, op middels encryptie (versleuteling);
 6. wij maken automatisch een backup van alle gegevens in onze database via een veilige en versleutelde verbinding. We maken dagelijks back-up’s en bewaren elke back-up één maand;
 7. de gebruiker is zelf verantwoordelijk om de laatste (beveiliging) updates te gebruiken van de voor hem/haar gebruikte hardware (telefoon, tablet, laptop, PC, etc.)
 8. om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werkt Better Today met logging. We houden hierbij rekening met de integriteit en beveiliging, bewaartermijnen en het wissen en vernietigen van deze bestanden.
 9. wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hebben omschreven in de Better Today Privacy Policy welke via de Applicatie te raadplegen is.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker krijgt alleen het recht de Diensten en Applicatie te gebruiken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en Applicatie welke eigendom zijn en blijven van Better Today. Het recht tot gebruik van de Applicatie en Diensten is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Diensten of Applicatie over te dragen of in licentie te geven aan enige derde.

Artikel 7 – Privacy

Uitgangspunt van Better Today is dat de Gebruiker eigenaar is van zijn of haar Data. Niet naar de persoon te relateren Data wordt alleen aan Partners beschikbaar gesteld na toestemming door Gebruiker in de Applicatie. Indien voor (Wetenschappelijk) onderzoek persoonsgegevens aan Partners noodzakelijk is, wordt hier expliciet in de Applicatie voor dat onderzoek aan de Gebruiker toestemming voor gevraagd.

In het kader van het uitvoeren van deze overeenkomst, verwerkt Better Today Data en onder strikte voorwaarden laat deze verwerken door en stelt dit ter beschikking aan Partners. Better Today doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar strikte Privacy Policy welke zowel via https://bettertoday.nl/privacy als via de Applicatie te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Better Today als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 8 – Systeemvereisten

Voor het gebruik van de Applicatie via een App
iOS (Recentste drie releases)
Android (Recentste drie releases)

Voor het gebruik van de Website geldt dat voor het gebruik een internetverbinding noodzakelijk is. We ondersteunen de volgende apparaten en browsers volledig:

Desktop: Chrome, Edge, Firefox (recentste twee releases)
Mobiel: Safari (iOS), Chrome (Android) (recentste versie)
Tablet: Safari (iOS), Chrome (Android) (recentste versie)

We bieden geen ondersteuning voor deze software.

Artikel 9 – Nietigheid

Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 10 – Geschillenbeslechting

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden onder Nederlands recht;
 2. Alle geschillen welke hieruit of in verband hiermee mochten ontstaan worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 11 – Vragen

Bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Algemene contactgegevens Better Today
Better Today
Landkaartje 8
5121 MT Rijen
info@bettertoday.nl

Better Today is de handelsnaam van WishYouWell B.V. (WishYouWell)
KvK 710 33 211

Contact Functionaris Gegevensbescherming
Rob ten Kroode
info@bettertoday.nl

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in:
Onze website: https://bettertoday.nl
Ons privacybeleid: https://bettertoday.nl/privacy

Download de Algemene Voorwaarden in .PDF formaat hier.