Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today

Laatste aanpassingen op 1 maart 2022

Better Today (“Better Today”, “wij”, “ons”) levert producten en diensten die mensen met een chronische ziekte stimuleren in het nemen van meer zelfregie om zo hun gezondheid en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Wat fijn dat je deze producten en diensten gebruikt of wilt gaan gebruiken. Wees je ervan bewust dat, wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten, je expliciet instemt met deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today (“Algemene Voorwaarden”). Lees deze Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 – Definities

 1. Applicatie: het Digitale Buddy platform: de Website en de beschikbaarheid van functionaliteit via apps;
 2. Appstores: de door derden beschikbaar gestelde plaats waar apps beschikbaar gesteld worden en kunnen worden gedownload (iOS of Android);
 3. Diensten: het ter beschikking stellen van de Applicatie, Data en Onderhoud van de Applicatie;
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today, tezamen met de documenten die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd;
 5. Gebruiker(s): mensen aan wie Better Today de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Applicatie en Dienst en welke hiervoor een gebruikersaccount hebben aangemaakt voor de Applicatie;
 6. Partners: organisaties waarmee Better Today samenwerkt, bestaande uit Stichting BETTER Today Lifestyle, patiëntverenigingen en universiteiten alsmede commerciële organisaties welke de doelstellingen van Better Today onderschrijven en die Applicaties en Diensten aan Better Today beschikbaar stellen of gebruik maken van de Diensten van Better Today.
 7. Partijen: Better Today, Gebruikers en Partners gezamenlijk;
 8. Data: alle door de Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Better Today en/of door haar aangewezen derden – in de Applicatie ingevoerde gegevens, content en informatie;
 9. Servicedesk: de servicedesk van Better Today waar de Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag (behalve op nationaal erkende feestdagen) terecht kunnen met vragen over de Applicatie. De servicedesk reageert zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, ondersteunt de Gebruiker(s) zo goed als redelijkerwijs mogelijk is;
 10. Onderhoud: het onderhoud dat door Better Today wordt verricht ten aanzien van de Applicatie, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Servicedesk;
 11. Website: de website van Better Today https://bettertoday.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de toegang tot onze onze Applicatie en de Dienst.
 2. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden vind je altijd op onze Website https://bettertoday.nl, waar je ze ook kunt downloaden en printen. Wij sturen deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker toe per e-mail. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, dan mag je onze Applicatie en Diensten niet gebruiken.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, stellen wij de gebruiker hiervan op de hoogte via onze Applicatie en Website.

Artikel 3 – Gebruik

 1. In het kader van het gebruik van de Applicatie en de Diensten krijgt iedere Gebruiker de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker mag deze in geen enkele situatie aan anderen beschikbaar stellen en houdt de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie geheim.
 2. Wij hebben het recht het account van een Gebruiker te blokkeren. Dit doen wij als blijkt of als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts van Gebruiker in strijd wordt gehandeld met de wet, de Algemene Voorwaarden of de in de Algemene Voorwaarden genoemde documenten.
 3. Wij hebben het recht om de Applicatie en Diensten of een deel daarvan tijdelijk of voor altijd stop te zetten indien dit naar ons idee in het belang is van een of meer van de Partijen. Een gedeeltelijke stopzetting wordt gecommuniceerd in de Applicatie en op de Website. Een volledige stopzetting wordt gecommuniceerd op de Website.
 4. Zodra de Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden dient de Gebruiker Better Today daarvan direct op de hoogte stellen. Dit onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om zelf doeltreffende maatregelen te treffen op zo kort mogelijke termijn, waar onder het veranderen van het wachtwoord.
 5. De Applicatie bevat links naar websites of applicaties van derden. We spreken zover mogelijk met deze partijen af dat ze eenduidige waarden en normen hanteren als Better Today. Better Today heeft hier echter geen controle over. Better Today kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, privacy policy en algemene voorwaarden van deze websites en applicaties.

Artikel 4 – Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij zorgen dat de Gebruiker de Applicatie en Diensten zo veel mogelijk kan gebruiken. Wij spannen ons in om de Applicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Als er technische redenen zijn die het gebruik beperken, doen we er binnen onze mogelijkheden alles aan om deze op te lossen. Doordat wij de Applicatie beschikbaar stellen via Appstores zijn wij afhankelijk van de snelheid van goedkeuring van onze Applicatie door deze Appstores. Hierdoor kan het meerdere dagen duren voordat een functioneel of technisch probleem is opgelost.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de Website en de gebruikte informatie in de Applicatie (gedeeltelijk) buiten werking te stellen voor (gepland) onderhoud. Een melding hiervan wordt opgenomen in de Applicatie en op de Website. Alleen in noodgevallen kunnen wij (logischerwijs!) geen kennisgeving vooraf geven.
 3. In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Applicatie, kan de Gebruiker contact opnemen met de Servicedesk welke beschikbaar is via de Applicatie. De Servicedesk spant zich in de vragen van de Gebruiker binnen drie (3) werkdagen zo goed mogelijk te beantwoorden.
 4. Gebruiker stelt Better Today zo spoedig mogelijk op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Applicatie, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Applicatie. Gebruiker doet dit via de email op tips@bettertoday.nl of via de Servicedesk.
 5. Wij behouden ons het recht voor de Applicatie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 6. Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan dat de Diensten en Applicatie naar behoren functioneren. Wij staan er niet voor in dat de Diensten en/of Applicatie die aan de Gebruiker ter beschikking staan foutloos zijn, zonder tekortkoming zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Als deze niet naar behoren functioneren wordt Gebruiker gevraagd om dit te melden via de email op tips@bettertoday.nl of via de Servicedesk.
 7. Better Today doet er binnen haar mogelijkheden alles aan dat alle Data van haar Gebruikers(s) voor de Gebruiker(s) beschikbaar te hebben. Better Today is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Data bij haar Gebruiker(s), noch is Better Today in een dergelijk geval gehouden herstelwerkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 5 – Beveiliging

Wij hechten zeer groot belang aan de veiligheid van de Applicatie en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om een zo hoog mogelijke graad van veiligheid en beveiliging te hanteren. Wij nemen in ieder geval de volgende maatregelen:

 1. wij beveiligen de netwerkverbindingen met TLS (Transport Layer Security), of een vergelijkbare technologie, zodat we Data altijd veilig van en naar het betreffende apparaat versturen;
 2. wij beveiligen persoonsgegevens van de Gebruiker in lijn met de ISO 27001 norm;
 3. wij geven maar een beperkt aantal Better Today teamleden toegang tot de opgeslagen Data;
 4. wij hebben in al onze contracten met medewerkers en partners een geheimhoudingsverklaring opgenomen;
 5. wij slaan extra gevoelige persoonsgegevens, zoals wachtwoorden, op middels encryptie (versleuteling);
 6. wij maken automatisch een backup van alle gegevens in onze database via een veilige en versleutelde verbinding. We maken dagelijks back-up’s en bewaren elke back-up één maand;
 7. de gebruiker is zelf verantwoordelijk om de laatste (beveiliging) updates te gebruiken van de voor hem/haar gebruikte hardware (telefoon, tablet, laptop, PC, etc.)
 8. om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werkt Better Today met logging. We houden hierbij rekening met de integriteit en beveiliging, bewaartermijnen en het wissen en vernietigen van deze bestanden.
 9. wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hebben omschreven in de Better Today Privacy Policy welke via de Applicatie te raadplegen is.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker krijgt alleen het recht de Diensten en Applicatie te gebruiken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en Applicatie welke eigendom zijn en blijven van Better Today. Het recht tot gebruik van de Applicatie en Diensten is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Diensten of Applicatie over te dragen of in licentie te geven aan enige derde.

Artikel 7 – Privacy

Uitgangspunt van Better Today is dat de Gebruiker eigenaar is van zijn of haar Data. Niet naar de persoon te relateren Data wordt alleen aan Partners beschikbaar gesteld na toestemming door Gebruiker in de Applicatie. Indien voor (Wetenschappelijk) onderzoek persoonsgegevens aan Partners noodzakelijk is, wordt hier expliciet in de Applicatie voor dat onderzoek aan de Gebruiker toestemming voor gevraagd.

In het kader van het uitvoeren van deze overeenkomst, verwerkt Better Today Data en onder strikte voorwaarden laat deze verwerken door en stelt dit ter beschikking aan Partners. Better Today doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar strikte Privacy Policy welke zowel via https://bettertoday.nl/privacy als via de Applicatie te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Better Today als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 8 – Systeemvereisten

Voor het gebruik van de Applicatie via een App
iOS (Recentste drie releases)
Android (Recentste drie releases)

Voor het gebruik van de Website geldt dat voor het gebruik een internetverbinding noodzakelijk is. We ondersteunen de volgende apparaten en browsers volledig:

Desktop: Chrome, Edge, Firefox (recentste twee releases)
Mobiel: Safari (iOS), Chrome (Android) (recentste versie)
Tablet: Safari (iOS), Chrome (Android) (recentste versie)

We bieden geen ondersteuning voor deze software.

Artikel 9 – Nietigheid

Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 10 – Geschillenbeslechting

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden onder Nederlands recht;
 2. Alle geschillen welke hieruit of in verband hiermee mochten ontstaan worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 11 – Vragen

Bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden Gebruik Better Today kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Algemene contactgegevens Better Today
Better Today
Landkaartje 8
5121 MT Rijen
info@bettertoday.nl

Better Today is de handelsnaam van WishYouWell B.V. (WishYouWell)
KvK 710 33 211

Contact Functionaris Gegevensbescherming
Rob ten Kroode
info@bettertoday.nl
06 21 21 28 25

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in:
Onze website: https://bettertoday.nl
Ons privacybeleid: https://bettertoday.nl/privacy

Download de Algemene Voorwaarden in .PDF formaat hier.

 

General Terms and Conditions for Use of Digital Buddy

Last modified on 1 March 2022

 

 

Better Today (“Better Today”, “we”, “us”) provides products and services that encourage people with chronic illnesses to take more control of their own lives in order to improve their health and quality of life.

How nice that you are using or plan to use these products and services. Be aware that when you use our services and products, you explicitly agree with these Terms and Conditions for Use of Digital Buddy (“Terms and Conditions”). Therefore, please read these Terms and Conditions carefully.

 

Article 1 – Definitions

 1. Application: the Digital Buddy platform: the Website and the availability of functionality via apps;
 2. Appstores: the place made available by third parties where apps are made available and can be downloaded (IoS or Android);
 3. Services: making the Application available, Data and Maintenance of the Application;
 4. General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions of Use of Digital Buddy, together with the documents referred to in these General Terms and Conditions;
 5. User(s): people to whom Better Today offers the opportunity to make use of the Application and Service and who have for that purpose created a user account for the Application;
 6. Partners: organizations with which Better Today collaborates, consisting of Stichting BETTER Lifestyle, patient associations and universities as well as commercial organizations which endorse Better Today’s objectives and which make Applications and Services available to Better Today or which make use of Better Today’s Services.
 7. Parties: Better Today, Users and Partners jointly;
 8. Data: all data, content and information entered into the Application by User(s) and/or third parties – with the exception of Better Today and/or third parties designated by it;
 9. Service desk: Better Today’s service desk where User(s) can go from 09:00 to 17:00 on Monday to Friday (except on national holidays) with questions about the Application. The service desk responds as quickly as is reasonably possible and supports the User(s) as best as is reasonably possible;
 10. Maintenance: the maintenance performed by Better Today with respect to the Application, including support by means of the Service Desk;
 11. Website: the website of Better Today https://bettertoday.nl as well as all underlying webpages.

Article 2 – General

 1. These General Terms and Conditions apply to use and access of our Application and the Service.
 2. The latest version of these General Terms and Conditions can always be found on our Website https://bettertoday.nl, where you can also download and print them. We will send these Terms and Conditions to the User by e-mail upon request. If you do not agree with these General Terms and Conditions, you should not use our Application and Service.
 3. We have the right to change these General Terms and Conditions unilaterally. The User agrees that the latest version of these Terms and Conditions shall always apply. If a material change occurs, we will inform the User about it via our Application and Website.

Article 3 – Use

 1. For the purposes of using the Application and the Services, each User will be assigned a user name and password. Users may not make these available to others under any circumstances and must keep the user name and password combination secret.
 2. We have the right to block a User’s account. We will do so if it becomes apparent or if we have a reasonable suspicion that one or more User accounts are being used in breach of the law, the General Terms and Conditions or the documents referred to in the General Terms and Conditions.
 3. We have the right to discontinue the Application and Services or any part thereof temporarily or permanently if we believe that this is in the interests of one or more of the Parties. A partial suspension will be communicated in the Application and on the Website. A complete discontinuation will be communicated on the Website.
 4. As soon as the User knows or should reasonably know that the password has come into the hands of unauthorized persons, the User should inform Better Today of this immediately. This is without prejudice to the User’s own obligation to take effective measures as soon as possible, including changing the password.
 5. The Application contains links to third-party websites or applications. As far as possible, we agree with these parties that they will apply the same values and standards as Better Today. However, Better Today has no control over this. Better Today can therefore not be held responsible for the content, privacy policy and general conditions of these websites and applications.

Article 4 – Maintenance and availability

 1. We will ensure that the User is able to use the Application and Services as much as possible. We endeavor to make the Application available 24 hours a day, 7 days a week. If there are technical reasons limiting use, we will do everything within our power to resolve them. Because we make the Application available through Appstores, we are dependent on the speed of approval of our Application by these Appstores. As a result, it may take several days before a functional or technical problem is resolved.
 2. We reserve the right to take the Website and the information used in the Application (partially) out of operation for (planned) maintenance. A notification of this will be included in the Application and on the Website. Only in the event of an emergency can we (logically!) not give advance notice.
 3. In the event of questions regarding the Services and/or the Application, the User may contact the Service Desk available via the Application. The Service Desk will endeavor to answer the User’s questions within three (3) working days in the best way possible.
 4. User will notify Better Today as soon as possible if there is a malfunction in the use of the Application, such as error messages, unexpected quality reduction, failure of a component or functionality of the Application. User does this via email at tips@bettertoday.nl or via the Service Desk.
 5. We have the right to modify the Application and to change, delete or add certain features or functionalities of the Application.
 6. We will do everything within our power to ensure that the Services and Application function properly. We do not warrant that the Services and/or Application made available to the User are error-free, faultless or function without interruption. If they do not function properly, the User is asked to report this via e-mail at tips@bettertoday.nl or via the Service Desk.
 7. Better Today makes every effort, within its possibilities, to have all the Data of its Users available to the User(s). Better Today is not responsible and not liable for any loss of Data by its User(s), nor is Better Today in such a case obliged to carry out repairs.

Article 5 – Security

We attach great importance to the safety of the Application and the security of the Data. We therefore use extensive security systems and modern technologies to maintain the highest possible level of safety and security. We take the following measures in any case:

 1. we secure network connections with TLS (Transport Layer Security), or comparable technology, so that we always send Data securely to and from the relevant device;
 2. we secure the User’s personal data in line with the ISO 27001 standard
 3. we only give a limited number of Better Today team members access to the stored Data
 4. we have included a confidentiality agreement in all our contracts with employees and partners
 5. we store extra sensitive personal data, such as passwords, using encryption
 6. we automatically make a backup of all data in our database via a secure and encrypted connection. We make daily backups and keep each backup for one month;
 7. the user is responsible for using the latest (security) updates for the hardware used by him/her (phone, tablet, laptop, PC, etc.)
 8. in order to comply with the applicable data protection legislation, namely the General Data Protection Regulation (AVG), Better Today works with logging. We take into account the integrity and security, retention periods and the deletion and destruction of these files.
 9. we do not keep your personal data any longer than we need them for the purposes described in the Better Today Privacy Policy which can be consulted via the Application.

Article 6 – Intellectual property rights

The User only receives the right to use the Services and Application. No claim can be made to the intellectual property rights on the Services and Application which are and remain the property of Better Today. The right to use the Application and Services is based on these General Terms and Conditions and it is not permitted to transfer or license the right to use the Services or Application to any third party.

Article 7 – Privacy

Better Today’s starting point is that the User is the owner of his or her Data. Non-personally identifiable Data is only made available to Partners with the User’s consent in the Application. If (Scientific) research requires the provision of personal data to Partners, the User’s consent is explicitly requested in the Application for that research.

Within the framework of executing this Agreement, Better Today processes Data and, under strict conditions, has them processed by and makes them available to Partners. Better Today does so in accordance with applicable laws and regulations as well as its strict Privacy Policy, which can be consulted both via https://bettertoday.nl/privacy and via the Application. With regard to the processing of Users’ personal data, Better Today qualifies as a processor within the meaning of the General Data Processing Regulation.

Article 8 – System requirements

For the use of the Application via an App

 1. iOS (latest three releases)
 2. Android (latest three releases)

For the use of the Website, an Internet connection is required. We fully support the following devices and browsers:

 • Desktop: Chrome, Edge, Firefox (latest two releases)
 • Mobile: Safari (iOS), Chrome (Android) (latest version)
 • Tablet: Safari (iOS), Chrome (Android) (latest version)

We do not provide support for this software.

Article 9 – Nullity

If any part of the General Terms and Conditions is invalid or voidable, this will not affect the validity of the rest of the General Terms and Conditions. The void part will be replaced by a provision that follows the contents of the void provision as closely as possible.

Article 10 – Settlement of disputes

 1. These General Terms and Conditions are governed by Dutch law;
 2. All disputes which may arise from this or in connection therewith shall be submitted exclusively to the competent court in The Hague.

Article 11 – Questions

For questions or comments on these General Terms and Conditions please contact us via the details below.

 

General contact details Better Today

Better Today
Landkaartje 8
5121 MT Rijen

info@bettertoday.nl
Dutch Chamber of Commerce 710 33 211

 

Contact Data Protection Officer

Rob ten Kroode
info@bettertoday.nl
+31 (0)6 21 21 28 25

 

You may also be interested in:

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Digital Buddy

Zuletzt geändert am 1 März 2022

Better Today (“Better Today”, “wir”, “uns”) bietet Produkte und Dienstleistungen an, die Menschen mit chronischen Krankheiten ermutigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern.

Wie schön, dass Sie diese Produkte und Dienstleistungen nutzen oder nutzen wollen. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Nutzung unserer Dienste und Produkte ausdrücklich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Digital Buddy (“Allgemeine Geschäftsbedingungen”) einverstanden erklären. Bitte lesen Sie daher diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch.

Artikel 1 – Begriffsbestimmungen

 1. Anwendung: die Digital Buddy Plattform: die Website und die Verfügbarkeit von Funktionen über Apps;
 2. Appstores: der von Dritten zur Verfügung gestellte Ort, an dem Apps zur Verfügung gestellt werden und heruntergeladen werden können (IoS oder Android);
 3. Dienste: Bereitstellung der Anwendung, Daten und Wartung der Anwendung;
 4. Allgemeine Geschäftsbedingungen: diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Digital Buddy, zusammen mit den Dokumenten, auf die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen wird;
 5. Benutzer: Personen, denen Better Today die Möglichkeit bietet, die Anwendung und den Dienst zu nutzen und die zu diesem Zweck ein Benutzerkonto für die Anwendung erstellt haben;
 6. Partner: Organisationen, mit denen Better Today zusammenarbeitet, bestehend aus Stichting BETTER Lifestyle, Patientenverbänden und Universitäten sowie kommerziellen Organisationen, die die Ziele von Better Today unterstützen und die Better Today Anwendungen und Dienste zur Verfügung stellen oder die Dienste von Better Today nutzen.
 7. Parteien: Better Today, Nutzer und Partner gemeinsam;
 8. Daten: alle Daten, Inhalte und Informationen, die von Nutzern und/oder Dritten in die Anwendung eingegeben werden – mit Ausnahme von Better Today und/oder von ihr benannten Dritten;
 9. Service-Desk: Der Service-Desk von Better Today, an den sich der/die Benutzer von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) von 09:00 bis 17:00 Uhr mit Fragen zur Anwendung wenden können. Der Servicedesk antwortet so schnell wie möglich und unterstützt den/die Nutzer so gut wie möglich;
 10. Wartung: die von Better Today in Bezug auf die Anwendung durchgeführte Wartung, einschließlich der Unterstützung durch den Service Desk;
 11. Website: die Website von Better Today https://bettertoday.nl sowie alle darunter liegenden Webseiten.

Artikel 2 – Allgemeines

 1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung und den Zugang zu unserer Anwendung und dem Dienst.
 2. Die aktuelle Version dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie immer auf unserer Website https://bettertoday.nl/de, wo Sie sie auch herunterladen und ausdrucken können. Auf Anfrage senden wir dem Nutzer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen per e-Mail zu. Wenn Sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, sollten Sie unsere Anwendung und unseren Dienst nicht nutzen.
 3. Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass immer die neueste Version dieser Bedingungen gilt. Wenn eine wesentliche Änderung eintritt, werden wir den Nutzer über unsere Anwendung und Website darüber informieren.

Artikel 3 – Verwendung

 1. Für die Nutzung der Anwendung und der Dienste erhält jeder Nutzer einen Benutzernamen und ein Passwort. Die Nutzer dürfen diese unter keinen Umständen anderen zur Verfügung stellen und müssen die Kombination aus Nutzername und Passwort geheim halten.
 2. Wir haben das Recht, das Konto eines Nutzers zu sperren. Wir werden dies tun, wenn sich herausstellt oder wenn wir den begründeten Verdacht haben, dass ein oder mehrere Benutzerkonten unter Verstoß gegen das Gesetz, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Dokumente verwendet werden.
 3. Wir haben das Recht, die Anwendung und die Dienste oder Teile davon vorübergehend oder dauerhaft einzustellen, wenn wir der Meinung sind, dass dies im Interesse einer oder mehrerer der Parteien liegt. Eine teilweise Aussetzung wird in der Anwendung und auf der Website bekannt gegeben. Eine vollständige Einstellung wird auf der Website bekannt gegeben.
 4. Sobald der Nutzer weiß oder vernünftigerweise wissen sollte, dass das Passwort in die Hände Unbefugter gelangt ist, sollte er Better Today unverzüglich darüber informieren. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung des Nutzers, so bald wie möglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Änderung des Passworts.
 5. Die Anwendung enthält Links zu Websites oder Anwendungen Dritter. Soweit möglich, vereinbaren wir mit diesen Parteien, dass sie dieselben Werte und Standards wie Better Today anwenden werden. Better Today hat hierauf jedoch keinen Einfluss. Better Today kann daher nicht für den Inhalt, die Datenschutzpolitik und die allgemeinen Bedingungen dieser Websites und Anwendungen verantwortlich gemacht werden.

Artikel 4 – Wartung und Verfügbarkeit

 1. Wir werden sicherstellen, dass der Nutzer die Anwendung und die Dienste so weit wie möglich nutzen kann. Wir bemühen uns, die Anwendung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar zu machen. Sollten technische Gründe die Nutzung einschränken, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um diese zu beheben. Da wir die Anwendung über Appstores zur Verfügung stellen, sind wir von der Geschwindigkeit der Genehmigung unserer Anwendung durch diese Appstores abhängig. Daher kann es mehrere Tage dauern, bis ein funktionelles oder technisches Problem behoben ist.
 2. Wir behalten uns das Recht vor, die Website und die in der Anwendung verwendeten Informationen (teilweise) für (geplante) Wartungsarbeiten außer Betrieb zu nehmen. Ein entsprechender Hinweis wird in den Antrag und auf der Website aufgenommen. Nur in Notfällen können wir (logischerweise!) keine Vorankündigung machen.
 3. Bei Fragen zu den Diensten und/oder der Anwendung kann sich der Nutzer an den über die Anwendung verfügbaren Service Desk wenden. Der Service Desk wird sich bemühen, die Fragen des Nutzers innerhalb von drei (3) Arbeitstagen bestmöglich zu beantworten.
 4. Der Nutzer wird Better Today so schnell wie möglich benachrichtigen, wenn eine Störung bei der Nutzung der Anwendung auftritt, wie z.B. Fehlermeldungen, unerwartete Qualitätsminderung, Ausfall einer Komponente oder Funktionalität der Anwendung. Der Nutzer tut dies per e-Mail an info@bettertoday.nl oder über den Service Desk.
 5. Wir behalten uns das Recht vor, die Anwendung zu modifizieren und bestimmte Merkmale oder Funktionalitäten der Anwendung zu ändern, zu löschen oder hinzuzufügen.
 6. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass die Dienste und die Anwendung ordnungsgemäß funktionieren. Wir garantieren nicht, dass die dem Nutzer zur Verfügung gestellten Dienste und/oder die Anwendung fehlerfrei, fehlerlos oder ohne Unterbrechung funktionieren. Wenn sie nicht richtig funktionieren, wird der Nutzer gebeten, dies per E-Mail an tips@bettertoday.nl oder über den Service Desk zu melden.
 7. Better Today unternimmt im Rahmen seiner Möglichkeiten alle Anstrengungen, um alle Daten seiner Nutzer für den/die Nutzer verfügbar zu machen. Better Today ist nicht verantwortlich und haftet nicht für den Verlust von Daten durch den/die Nutzer, noch ist Better Today in einem solchen Fall verpflichtet, Reparaturen durchzuführen.

Artikel 5 – Sicherheit

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit der Anwendung und die Sicherheit der Daten. Deshalb setzen wir umfangreiche Sicherheitssysteme und moderne Technologien ein, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Wir ergreifen in jedem Fall die folgenden Maßnahmen:

 1. wir sichern die Netzwerkverbindungen mit TLS (Transport Layer Security) oder einer vergleichbaren Technologie, so dass wir die Daten immer sicher zum und vom jeweiligen Gerät senden;
 2. wir sichern die persönlichen Daten des Nutzers gemäß der Norm ISO 27001
 3. wir geben nur einer begrenzten Anzahl von Better Today Teammitgliedern Zugriff auf die gespeicherten Daten
 4. wir haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung in alle unsere Verträge mit Mitarbeitern und Partnern aufgenommen
 5. wir speichern besonders sensible personenbezogene Daten, wie z. B. Passwörter, mit Verschlüsselung
 6. wir erstellen automatisch ein Backup aller Daten in unserer Datenbank über eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Wir machen täglich Backups und bewahren jedes Backup einen Monat lang auf;
 7. der Nutzer ist für die Verwendung der neuesten (Sicherheits-)Updates für die von ihm verwendete Hardware (Telefon, Tablet, Laptop, PC usw.) verantwortlich
 8. um die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die Allgemeine Datenschutzverordnung (AVG), einzuhalten, arbeitet Better Today mit Protokollierung. Wir achten auf die Integrität und Sicherheit, die Aufbewahrungsfristen sowie die Löschung und Vernichtung dieser Dateien.
 9. wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf, als wir sie für die in der Better Today-Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke benötigen, die über die Anwendung eingesehen werden kann.

Artikel 6 – Rechte an geistigem Eigentum

Der Nutzer erhält lediglich das Recht, die Dienste und die Anwendung zu nutzen. Es kann kein Anspruch auf die geistigen Eigentumsrechte an den Diensten und der Anwendung erhoben werden, die das Eigentum von Better Today sind und bleiben. Das Recht zur Nutzung der Anwendung und der Dienste basiert auf diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und es ist nicht gestattet, das Recht zur Nutzung der Dienste oder der Anwendung an Dritte zu übertragen oder zu lizenzieren.

Artikel 7 – Datenschutz

Better Today geht davon aus, dass der Nutzer der Eigentümer seiner Daten ist. Nicht persönlich identifizierbare Daten werden den Partnern nur mit Zustimmung des Nutzers in der Anwendung zur Verfügung gestellt. Wenn die (wissenschaftliche) Forschung die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Partner erfordert, wird die Zustimmung des Nutzers im Antrag für diese Forschung ausdrücklich verlangt.

Im Rahmen der Durchführung dieses Abkommens verarbeitet Better Today Daten und stellt sie unter strengen Bedingungen den Partnern zur Verfügung und lässt sie von ihnen verarbeiten. Better Today tut dies in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie seiner strengen Datenschutzrichtlinie, die sowohl über https://bettertoday.nl/privacy als auch über die Anwendung eingesehen werden kann. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer gilt Better Today als Auftragsverarbeiter im Sinne der Verordnung über die allgemeine Datenverarbeitung.

Artikel 8 – Systemanforderungen

Für die Nutzung der Anwendung über eine App

 • iOS (die letzten drei Veröffentlichungen)
 • Android (die letzten drei Versionen)

Für die Nutzung der Website ist eine Internetverbindung erforderlich. Wir unterstützen die folgenden Geräte und Browser vollständig:

 • Desktop: Chrome, Edge, Firefox (neueste Version)
 • Mobil: Safari (iOS), Chrome (Android) (neueste Version)
 • Tablet: Safari (iOS), Chrome (Android) (neueste Version)

Wir bieten keinen Support für diese Software an.

Artikel 9 – Nichtigkeit

Sollte ein Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder anfechtbar sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der unwirksame Teil wird durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Inhalt der unwirksamen Bestimmung so nahe wie möglich kommt.

Artikel 10 – Beilegung von Streitigkeiten

 1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem niederländischen Recht;
 2. Alle Streitigkeiten, die sich daraus oder im Zusammenhang damit ergeben können, werden ausschließlich dem zuständigen Gericht in Den Haag vorgelegt.

Artikel 11 – Anfragen

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte an die nachstehenden Angaben.

Allgemeine Kontaktinformationen Better Today

Better Today
Landkaartje 8
5121 MT Rijen

info@bettertoday.nl
Niederländische Handelskammer 710 33 211

Kontakt zum Datenschutzbeauftragten

Rob ten Kroode
info@bettertoday.nl
+31 (0)6 21 21 28 25

Das könnte Sie auch interessieren:

Unsere Website: https://bettertoday.nl/de
Unsere Datenschutzrichtlinie: https://bettertoday.nl/privacy